next up previous contents
Next: Forord

Denne hovedoppgaven er skrevet på norsk. HTML-versjonen som er tatt med her inneholder bare innledning, starten på resten av oppgaven og konklusjoner samt forslag til videre arbeid. Resten av oppgaven kan du finne som Post-script fil eller som pakket Post-script fil. Dette er den komplette versjonen av oppgaven med unntak av 4 figurer som er kopiert inn fra artikler. Dette er ikke viktige figurer. Siden en del kapitler ikke er med her, vil henvisninger til noen kapittler ikke føre noen vei...

Jan Kocbach
Thu Jun 6 17:05:15 METDST 1996