next up previous contents
Next: Analytiske modeller Up: Innledning Previous: Den piezoelektriske effekten -

Analyse av piezoelektriske transdusere

Piezoelektriske transdusere transformerer elektrisk energi til mekanisk energi og omvendt ved hjelp av den piezoelektriske effekten. Piezoelektriske transdusere er i bruk på mange forskjellige områder, deriblant som undervanns-sonar, hydrofoner og mekaniske resonatorer. Piezoelektriske transdusere benyttes også i medisinsk diagnose og innen oljeindustrien.

Tradisjonelt blir piezoelektriske transdusere analysert ved å lage en enkel tilnærmet modell for det fysiske systemet, og deretter løse det forenklete problemet analytisk. Forenklingene som må innføres for at det skal være mulig å løse problemet analytisk er ofte så store at løsningen ikke beskriver det fysiske systemet på en god nok måte. Modellene og forenklingene kan altså i en del tilfeller være for dårlige, slik at de estimerte verdiene for resonansfrekvenser, elektriske responsfunksjoner og andre funksjoner for en transduser kan gi betydelige avvik fra målte verdier. Her kan numeriske løsninger, som endelig element metoden, være med på å gi en bedre beskrivelse av mekanismene som opptrer i en piezoelektrisk transduser.

Jan Kocbach
Thu Jun 6 17:05:15 METDST 1996