next up previous contents
Next: References Up: Konklusjoner og forslag til Previous: Konklusjoner

Forslag til videre arbeid

Endelig element metoden er et kraftig verktøy til analyse av piezoelektriske skiver og transduserkonstruksjoner. I kapittel gif er det indikert at programmet FEMP som er utviklet i forbindelse med denne oppgaven kan bli nyttig i forbindelse med analyse av en rekke forskjellige egenskaper for en piezoelektrisk struktur når programmet er ferdigtestet. I tillegg er det mulig å bygge på programmet med andre tilleggsfunksjoner.

Siden arbeidet med endelig elementmetoden for analyse av piezoelektriske transdusere er startet opp ved UiB og CMR med denne oppgaven, er det fremdeles mye som kan (og bør) gjøres innenfor området:

  1. Ytterligere testing av egenverdirutiner for å få full sikkerhet om at FEMP gir riktige verdier for egenverdiene. Dette vil være viktig før man kan stole fullstendig på resultatene fra FEMP:
  2. Utføring av flere konvergenstester der elementoppdelingen er bedre i den koordinatretningen som holdes fast. Her kan det også være aktuellt å bekrefte konvergens-resultatene for et annet materiale, og å se på hva som skjer med konvergens-egenskapene til løsningen for høyere f*T-verdier. Det kan også være nyttig å analysere konvergensmønsteret til løsningen på en bedre måte for å få innsikt i de fysiske mekanismene som ligger bak. Her kan det også være aktuelt å se på hvor god beskrivelse den teoretiske modellen gir av det fysiske problemet.
  3. Testing av utregnete egenvektorer. For å få kvantitative sammenligninger her må man sammenligne med endelig element resultater. I teksten er det sannsynliggjort at nøyaktigheten for egenvektorene vil være i samme størrelsesorden som for egenverdiene, men dette bør også bekreftes gjennom sammenligninger med andre endelig element resultater.
  4. Testing av dagens implementerte funksjoner. Det er allerede implementert en rekke forskjellige funksjoner som kan være nyttige i endelig element analysen av piezoelektriske skiver. Man må følgelig:
  5. Bruk av FEMP til analyse av piezoelektriske skiver. Her er det en rekke aktuelle områder, siden endelig element metoden gir store muligheter. Bruk av disse funksjonene forutsetter at de først er tilstrekkelig testet. Noen aktuelle områder kan være:
  6. Effektivisering av FEMP, slik at FEMP kan håndtere større datamengder og får kortere regnetid.
  7. Videreutbygging av FEMP. Det er en rekke utbyggingsmuligheter for FEMP. Her er noen av de viktigste:

Der er altså en rekke muligheter for programmet FEMP. Det viktigste her er de første punktene - en mest mulig fullstendig gjennomtesting av alle delene av FEMP, helst mot andre endelig element programmer, og få kvantisert feilen i forhold til den fysiske modellen. Deretter kan man benytte FEMP til en rekke forskjellige analyser. Mange av forslagene til videre arbeid som gies ovenfor kan ligge lang frem i tid.


next up previous contents
Next: References Up: Konklusjoner og forslag til Previous: Konklusjoner

Jan Kocbach
Thu Jun 6 17:05:15 METDST 1996