next up previous contents
Next: Teoretisk grunnlag for endelig Up: Innledning Previous: Piezoelektriske skiver

 

Oppgavens formål og oppbygning

Formålet med denne Cand. Scient. oppgaven har vært å gå grundig gjennom endelig element teori for piezoelektriske skiver, og å implementere denne teorien på en datamaskin. Her var det spesielt viktig at implementeringen måtte være grundig gjennomtestet mot andre endelig element resultater, andre modeller, og målinger, for at programmet skulle kunne brukes på en fornuftig måte i senere arbeider. Testing av de grunnleggende delene av programmet er derfor høyt prioritert i denne oppgaven. Dette er årsaken til at det ikke inngår grundige og systematiske undersøkelser av de forskjellige egenskapene til piezoelektriske skiver i denne oppgaven. Slike analyser er det aktuelt å utføre i videre arbeider, der programmet FEMP som er utviklet i forbindelse med arbeidet med denne oppgaven vil ha en viktig plass.

Oppgaven er blitt svært omfattende, slik at det har vært nødvendig å dele den opp i to deler. Den første delen av oppgaven inneholder hoveddelen av oppgaven, mens den andre delen av oppgaven inneholder beskrivelse av implementeringen, en liten bruksanvisning til programmet FEMP, og en fullstendig programlisting.

I kapittel 2 blir endelig element formuleringen for piezoelektriske materialer gjennomgått på en generell måte. I Kapittel gif blir det sett på hvordan ulike funksjoner kan simuleres for en piezoelektrisk skive ved hjelp av endelig element modellen. Her inngår det også en diskusjon av hvordan tapene og den elektromekaniske koblingen kan beskrives. En grundig beskrivelse av testingen av programmet er tatt med i kapittel gif. Konvergensegenskapene til modellen er studert i kapittel gif. Til slutt er det vist hvordan programmet FEMP kan benyttes i analyse av piezoelektriske transdusere i kapittel gif. Konklusjoner og forslag til videre arbeid finnes i kapittel 3. I vedleggene i del 1 er det sett på de elektriske grensebetingelsene. I tillegg er det tatt med en del detaljresultater fra testingen.

I del 2 er hele programlistingen samt beskrivelse av implementeringen og en liten bruksanvisning for programmet tatt med.


next up previous contents
Next: Teoretisk grunnlag for endelig Up: Innledning Previous: Piezoelektriske skiver

Jan Kocbach
Thu Jun 6 17:05:15 METDST 1996